XPOLA API

Capman interface is xsul.xpola.capman.CapabilityManager.
Groupman interface is xsul.xpola.groupman.GroupManager.
Requestman interface is xsul.xpola.capman.RequestManager.

How to get a Capman instance?

How to get a Groupman instance?

Similar to getting a capman instance:
GroupManager groupman = XpolaFactory.getGroupman();

How to get a Requestman instance?

Similar to getting a capman instance:
RequestManager reqman = XpolaFactory.getRequestman();